Ιωάννης Γκότσικας - Πλαστικός χειρουργός Θεσσαλονίκη

Μενού

Επικοινωνία

Προσωπικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Εισαγωγή
Το ιατρείο του Γκότσικα Ιωάννη, πλαστικού χειρουργού, λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με την με αρ. Γ1/ 4065 άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιατρείου μας σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ):

2. Προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση, ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας προς εσάς, όπως, ενδεικτικά τα ενοχλήματα της υγείας σας, το λόγο της επίσκεψης σας, την αγωγή που ακολουθήθηκε κ.λ.π.

3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η παροχή των δεδομένων σας είναι αναγκαία τόσο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης όσο και για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα Δεδομένα πιθανό να επιφέρει από μέρους μας ανυπαίτια αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης (ολικής ή πλήρους). Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που μας παρέχετε μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για:
(α) Την παροχή σε εσάς των ιατρικών μας υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας προφορικής σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ (άρθρ. 14 του ν. 3418/2005 και άρθρ. 9 παρ. 2 περ. η’ του ΓΚΠΔ),
(β) τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2015),
(γ) την τυχόν θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο (άρθρ. 9 παρ. 2 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ).

4. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:
Διατηρούμε τις πληροφορίες σας το απαιτούμενο χρονικό, μετά την παρέλευση του οποίου λήγουν οι παραγραφές νομικών αξιώσεων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

5. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας:
Δυνητικοί αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:
Το νομίμως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, δημόσιοι φορείς, όπως ο ΕΟΠΥΥ, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπεμπτικογράφησης, προς τον σκοπό της συμμόρφωσής μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, συνεργαζόμενες μαζί μας εταιρίες πληροφορικής με αντικείμενο την συντήρηση, επισκευή των λογισμικών μας ή/και παροχή υπηρεσιών cloud.
Στην περίπτωση που τρίτοι αιτηθούν να τους διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών τους αξιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 περ. στ΄του ΓΚΠΔ, το ιατρείο μας δεσμεύεται να σας ενημερώσει εκ νέου για το συγκεκριμένο αίτημα διαβίβασης των στοιχείων σας προκειμένου να μπορέσετε να ασκήσετε τα συναφή νόμιμα δικαιώματά σας.

6. Τα δικαιώματά σας:
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα για πρόσβαση στα δεδομένα σας που τηρούμε (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), αίτημα για διόρθωση (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφή των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας τους (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ), αίτημα φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ), καθώς και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην περίπτωση που θεωρήσετε ότι έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία σας αντίθετα στο νόμο. Στα αιτήματα που υποβάλλετε προς το ιατρείο μας, σας απαντούμε αιτιολογημένα εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο ιατρός Ιωάννης Γκότσικας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι το info@gkotsikas.gr.

Scroll to Top

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε ραντεβού συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 2310234565.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!